« terug naar vorige pagina

Nieuwe praktijk ECT: MESO Praktijk Ouderengeneeskunde Tiel

Sinds 1 september is in het Eerstelijns Centrum Tiel de MESO-praktijk gestart, een nieuwe vorm van zorg voor zeer kwetsbare ouderen met een hoogcomplexe zorgvraag. MESO staat voor Multidisciplinaire Eerstelijnsouderenzorg met een Specialist Ouderengeneeskunde. Het MESO-concept heeft als doel om oudere mensen te ondersteunen in het, desgewenst, zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met zoveel mogelijk kwaliteit van leven. In de MESO-praktijk werken specialisten ouderengeneeskunde samen met geriatrie verpleegkundigen en een secretaresse.

Unieke samenwerking
De MESO-praktijk is aanvullend op de huisartsenpraktijk. Het is een unieke samenwerking in Tiel tussen Stichting Zorgcentra Rivierenland (specialisten ouderengeneeskunde, SO), Santé Partners (verpleegkundigen, VK) en het ECT (secretaresse). Samen vormen zij het betrokken praktijkteam dat gedurende enkele maanden het complexe deel van de begeleiding van een oudere overneemt als de mogelijkheden van de huisartsenpraktijk ontoereikend zijn.

Pilot
Het MESO-concept is ontwikkeld door Ester Bertholet, specialist ouderengeneeskunde. In drie steden – Rotterdam, Zoetermeer en Tiel – gaat drie jaar lang een MESO-pilot lopen. Om een zo breed mogelijk beeld te verkrijgen, zijn er steden gekozen van diverse omvang en met verschillende bevolkingssamenstelling, -eigenschappen en -problematiek. Het ECT zet voortdurend in op nieuwe ontwikkelingen en projecten en heeft alles in huis om de pilot goed te laten verlopen. Daarom participeert een deel van de huisartsen namens het ECT. Stichting MESO zorgt voor het opleiden van het Tielse praktijkteam en voor twee projectleiders. Die evalueren samen met het ECT en het team de voortgang en brengen, tevens in samenwerking, de effecten van de pilot in kaart. Mogelijk wordt de pilot gedurende de looptijd uitgebreid naar een grotere groep huisartsen binnen het ECT.

Ervaringen met MESO
In Velp worden in de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet al sinds 2011 ervaringen opgedaan met MESO. Deze zijn zeer positief. De MESO-Zorgverleners behalen mooie resultaten: goede kwaliteit van zorg, lagere kosten, meer maatwerk, meer overzicht en grotere tevredenheid. Tien jaar MESO in Velp zorgt voor meer samenwerking tussen zorgverleners, efficiënter werken, meer kennis van elkaar, elkaars werk en de patiënt, meer tijd voor de oudere en meer inzicht in de problematiek. En minstens zo belangrijk: ook de ouderen zelf en hun familie en verzorgers zijn zeer tevreden over MESO. Ouderen kunnen dankzij MESO daadwerkelijk langer thuis blijven wonen met meer kwaliteit van leven.

Werkwijze MESO
Het MESO – team kan 60 oudere begeleiden. Doorverwijzing naar MESO gebeurt altijd door de huisarts. De inclusie vindt plaats na afstemming met de SO. Aan iedere patiënt wordt één behandelteam gekoppeld, zodat een duidelijk aanspreekpunt voor de huisartsenpraktijken en naasten ontstaat. Het diagnostische ‘stuk’ vindt plaats door middel van minimaal vier contactmomenten, waarvan minimaal twee aan huis en telefoongesprekken met de partner/familie/mantelzorger. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld, dat wordt besproken met patiënt en mantelzorg na het multidisciplinair overleg met alle betrokken zorgverleners en tenslotte uitgevoerd. De hoofdbehandelaar blijft de huisartsenpraktijk, die gaandeweg – net als de andere zorgverleners in de keten – meer kennis krijgt over het beschikbare en meest passende behandelaanbod en de voorhanden behandelwijzen. Met alle gezondheids- en efficiëntievoordelen van dien. Het MESO-concept draagt ook sterk bij aan preventie: het voorkomen van crisissituaties waardoor ouderen op stel en sprong in een woonzorg moeten worden geplaatst. Ook het aantal onnodige ziekenhuisopnames zal naar verwachting verminderen omdat in een eerder traject de juiste zorg wordt verleend (dankzij de kennis en netwerkkracht). Bovendien zorgt MESO ervoor dat mantelzorgers minder worden belast.

Na drie jaar…
De stip aan de horizon is dat na afloop van de pilot, over drie jaar, MESO kan worden geïmplementeerd in de rest van het land. En dat kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag – ongeacht waar zij in Nederland wonen – desgewenst zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met zoveel mogelijk kwaliteit van leven.

Contact

De MESO-praktijk is vijf dagen per week bereikbaar. Heeft u algemene vragen, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het secretariaat van de MESO-praktijk: telefoon (0344)227 151, e-mail: meso@ecttiel.nl. Op de website van het ECT is ook een aparte MESO-pagina te vinden: https://www.ecttiel.nl/zorgverlener/meso-praktijk-ouderengeneeskunde-tiel/.                       

Fotobijschrift:
Het MESO-praktijkteam Tiel, v.l.n.r.  Iris van der Ven (verpleegkundige), Rianne Nieuwhoff (verpleegkundige), Sylvia Hulstein (secretaresse), Jos van Berkel (specialist ouderengeneeskunde) en Paul van der Lee (specialist ouderengeneeskunde)